Typ: Strategispel

Förberedelserna

För spelet reserveras på bordet ett utrymme för en 4×4 kort kvadrat. I hörnen av kvadraten sätts de blåa S1, S4, XL1 och XL4. Andra kort blandas till kortlek varav åt varje spelare delas fyra kort. Spelaren som sitter närmast till vänster om given börjar spelet och turen fortsätter klockvis.

Spelets gång

I spelet bildar man med korten en kub, som består av kortnivåer med samma färg (se på bilden på föregående sida). Man börjar bygga kuben från hörnen av den lägsta nivån. Varje kort som sätts på bordet på sitt eget ställe antingen bredvid kortet på bordet i samma nivå eller ovanpå kortet i den följande färgnivån. Kortet kan aldrig placeras under ett kort som man har tidigare spelat på bordet.

När i resultat av placerade kort bildas en eller flera stegar eller diagonaler lod- eller vågrät dvs. i horisontal eller vertikal nivå, får spelare en eller flera poäng. För att få poängerna måste spelaren upptäcka själv situationen och kräva poängen.

Speltur

I början av sin tur tar spelaren från kortleken minst ett kort. Om spelaren har lyckats på sin föregående tur sätta flera kort, kan hen, ifall hen vill, ta från kortleken flera kort så, att hen har i handen fem kort. Efter att tagit korten i handen kan spelaren sätta på bordet så många kort som hen kan. Spelaren behöver dock inte sätta ett ända kort på bordet fast hen kunde. Spelaren måste anmäla när hen har slutat sin speltur.

Sättande av kort på bordet

I början av spelet bredvid de blå korten kan man sätta närliggande blå kortet eller på de blå korten det motsvarande gröna kortet. Alltså i början bredvid det blå S1 kan man placera det blåa M1-kortet eller det blåa S2-kortet eller på blåa S1 det gröna S1-kortet. Man måste inse, att M1-kortet placeras på högra sidan alltså på den sidan av S1-kortet, där det blåa XL1-kortet är. I motsvarande sätt till exempel bredvid det blåa XL4-kortet kan man placera det blåa XL3-kortet eller det blåa M4-kortet eller ovanför det gröna XL4-kortet.

I följande färgnivå placeras korten så, att det nedliggande kortets kod blir synlig. Till exempel under det gröna kortet blivande det blåa kortets kod måste bli synlig.

När det kortet av den följande färgnivån har sätts på en kort, kan man sätta ett nytt kort med samma färg bredvid det, trots att ingen kort finns under på den föregående färgnivån (bild 2). När till exempel på det blå S1-kortet har sätts det gröna S1-kortet, kan man sätta det gröna S2-kortet bredvid det, trotts att en tom plats blir kvar under det för det blåa S2-kortet.

Kortet, som passar på den tomma platsen under ett annat kort på bordet, lämnas kvar i handen på spelaren och räknas minuspoäng i slutet.

Spelets mål och poängräkning

Målet är att forma strukturer med fyra korten så som stegar eller diagonaler för att samla poäng (bild 3).

– Våg- och lodräta stegar ger både en poäng (i kuben finns det 48 olika stegar)
– Diagonaler i lod- eller vågräta nivåer ger båda två poäng (i kuben finns det 24 olika diagonaler)
– En rymddiagonal dvs. Zoker ger tolv poäng (i kuben finns det 4 olika rymddiagonaler)

Poängen av varje struktur går till spelaren, som på sin tur har format en struktur färdigt och själv anmäler om det. Då spelaren inte upptäcker själv att en struktur har formats kan andra spelare, efter att turen har slutat, stjäla poängen för sig själv genom att ropa ”Poäng!” och visa strukturen som inte har räknats än. Om ingen märker att en struktur har formats genast efter att turen har slutat, lämnar man den helt ut – även om det gäller en Zoker. Poängen som man har fått skrivs direkt ner på poängtabellen.

Spelets avslutning

Spelet kan slutas på tre olika sätt. Spelet slutar genast när

  1. a) på bordet bildas en Zoker som någon upptäcker eller
    b) någon av spelarna lägger alla sina kort på bordet eller
    c) när det inte är möjligt att sätta mera kort på bordet dvs. varje kort av den röda färgnivån har sätts i sin plats.

När spelet har slutats får varje spelare en minuspoäng av varje kort som blev kvar i handen. Poängen som man har samlat under spelet och möjliga minuspoäng räknas ihop och den som har mest poäng vinner.

Man kan spela flera omgångar då slutpoängen av varje omgång räknas ihop. Spelarna kan bestämma i förhand hur många omgångar man spelar eller att spelet pågår tills någon av spelarna uppnår ett visst antal av poäng.

Variationer

När man har bekantat sig med Kubo, kan man prova att sätta kortkuben i en annan position än vad som är beskriven i förberedelserna. Man kan till exempel sätta blåa S1 och S4 och röda S1 och S4 i hörnen eller även blåa S4 och XL4 och röda S4 och XL4. Annars följer man reglerna som vanligt.